Normativa general

 

1. – LLIBERTAT CREATIVA

La LLMRC es concep com una competició totalment lliure de censura, de tal manera que fins i tot permet l’intercanvi de cops baixos entre els diversos contendents. Sent així no es preveu cap mena de limitació respecte a la temàtica i/o el contingut dels microrelats en pugna. S’aplicarà en tot moment una política de llibertat creativa plena, i textos vistos en general com políticament incorrectes i/o de gust dubtós seran igualment acceptats. El criteri de l’audiència de la LLMRC, expressat a través dels seus vots, serà considerat com l’única eina autoritzada per determinar la validesa o invalidesa de les participacions dels diferents autors.

Els textos presentats hauran de ser propis i originals de cada autor, però no caldrà que siguin inèdits. Es consideraran igualment acceptables en el cas que hagin aparegut amb caràcter previ en altres publicacions impreses o digitals.

 

2. – LIMITACIONS FORMALS

Cap dels textos presentats a competició, sota cap circumstància, no podrà excedir mai les 200 paraules (títol exclòs; d’acord amb el comptador de Microsoft Word). La superació d’aquest límit suposarà la derrota automàtica de l’infractor, sense perjudici dels vots que eventualment pugui acabar rebent el text per part de l’audiència de la Lliga, que seguiran comptabilitzant-se normalment.

D’altra banda, els textos podran prendre qualsevol de les formes principals d’expressió literària (narrativa, poesia, teatre), sempre que es desenvolupin en una estructura de plantejament, (nus) i desenllaç, i presentin uns personatges i un conflicte identificables.

 

3. – INCOMPAREIXENÇA i SUPLÈNCIES

La no-presentació del text degut per part d’un participant, en qualsevol dels compromisos que tingui programats, suposarà la seva derrota autòmatica en aquell encontre. L’única excepció a aquesta norma es donarà quan prèviament l’implicat hagi demanat la seva substitució puntual per part d’un escriptor comodí, que escriurà amb caràcter excepcional en el seu lloc.

Cada participant té la possibilitat d’utilitzar aquest recurs 2 vegades durant la fase de grups i 1 vegada durant la fase de play-off.

La comunicació demanant la substitució, de manera general i coneixent-se la incompareixença amb antelació suficient, es farà fins a una setmana abans de la data prevista per a la disputa de l’encontre. En els casos que la impossibilitat d’escriure sigui fruit d’un imprevist, podrà allargar-se aquest període fins a un màxim de 4 dies abans de la disputa.

IMPORTANT: En el supòsit que un participant incorregués en 2 incompareixences durant la fase de grups, sense justificar ni pal·liar mitjançant recurs als escriptors comodins, dit participant seria apartat de la competició i substituït per un X-Criptor.

 

4. – VOTACIONS

Qualsevol persona, ja sia membre registrat de la LLMRC (participants i seguidors) o no (públic ocasional i/o accidental), pot valorar i votar qualsevol dels textos presentats a competició. No obstant això, cal tenir en compte les distincions i limitacions següents:

  • Només els vots dels membres registrats de la Lliga tindran poder decisori sobre el resultat dels encontres. Els vots del públic ocasional seran tinguts en compte únicament a efectes auxiliars (s’acumularan a les taules de classificació, però en cap cas podran decantar un encontre).
  • Tot vot emès, per tal de ser vàlid, ha de contenir un raonament mínim que justifiqui la tria efectuada (encara que sigui tan sols una frase).
  • Un participant de la Lliga no es podrà votar a si mateix.
  • Tothom podrà votar tantes vegades com ho desitgi, sempre que ho faci en enfrontaments diferents. Cadascun dels enfrontaments només admetrà, per norma, un únic vot d’un mateix particular. No obstant això, quan la tria es presenti molt dificultosa, serà possible emetre un vot repartit per a cada contendent, en el cas que ambdós textos en pugna es considerin d’alta qualitat i mereixedors de reconeixement.
  • Sempre que un participant de la Lliga tingui un text en pugna en una jornada competitiva determinada, restarà obligat a emetre com a mínim un vot en un altre encontre d’aquella mateixa jornada. En cas de no fer-ho, serà sancionat amb la pèrdua dels punts obtinguts en el seu encontre.
  • Les regles de votació aquí descrites s’aplicaran únicament als encontres de la Lliga regular. La resta de competicions de la LLMRC podran comptar amb regles de votació diferents.

Amb l’ànim d’eliminar amiguismes, votacions repetides i votacions mogudes per l’interès personal, cap votació no serà considerada vàlida si no va acompanyada d’una identificació comprovable de la persona que emet el vot (compte Facebook, Twitter, etc.)

 

5. – ARBITRATGE

En absència d’una figura suficientment autoritzada dins la seva organització, la LLMRC diposita la facultat per arbitrar les situacions conflictives que es puguin produir al llarg de la competició sobre la totalitat dels seus membres. Aquests seran, per tant, els que en última instància donaran sortida a situacions potencialment difícils de resoldre, com per exemple la determinació de la incorrecció gramatical d’un text o la validesa o invalidesa d’un vot, mitjançant votació resolta per majoria.

 

6. – CANVIS NORMATIUS O PROCEDIMENTALS

Qualsevol participant tindrà el dret de suggerir, en qualsevol moment, canvis normatius i procedimentals que afectin la competició, que seran valorats per la resta d’integrants de la LLMRC i aprovats o rebutjats d’acord amb la majoria, després de la corresponent votació.

LLMRC

LLMRC

Torna als principis normatius bàsics de la LLMRC…

O…

SEGUEIX PER DESCOBRIR QUINA ÉS LA NORMATIVA ESPECÍFICA QUE REGULA EL SISTEMA COMPETITIU DE LA LLIGA DE MICRORELATAIRES CATALANS (LLMRC)…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s